державний ІСТОРИКО-архітектурний заповідник

Про організацію забезпечення доступу до публічної інформації в Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця»

Сьогодні прозорість влади є однією з основних засад функціонування правової держави, в якій забезпечується участь громадськості у формуванні та здійсненні державної політики, її вплив на всі етапи процесу прийняття державних рішень, а також відкритий доступ до повної об’єктивної й достовірної інформації, якою володіють органи влади.


9 травня 2011 р. набрали чинності Закони України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».


Закон України «Про доступ до публічної інформації» зобов'язав всіх розпорядників інформації, передбачених статтею 13 Закону, надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

 


Слід наголосити, що відповідно до вимог цього Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.


У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.


Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.


У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.


Статтею 15 Закону визначено перелік інформації, яку розпорядники інформації зобов’язані не пізніше п'яти робочих днів оприлюднювати. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.


Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.


Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.


Проблемні питання забезпечення доступу до публічної інформації пов’язані із виконанням розпорядниками інформації вимог статті 14 цього Закону. Законом передбачено обов’язок розпорядників інформації:

 

  • оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
  • систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;
  • вести облік запитів на інформацію;
  • визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
  • мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

 

Інструкція щодо заповнення запиту на інформацію (інформаційного запиту):

 

1. Запит може бути поданий:


на поштову адресу 60000, м.Хотин, вул. Незалежності, 32


(поштова адреса розпорядника інформації)


на електронну адресу Е-mail: diaz-khotyn@mail.ua


(електронна адреса розпорядника інформації)

 

телефаксом (03731) 2-29-32

 

(номер телефаксу розпорядника інформації)


2. Запит може бути поданий особисто до відповідного структурного підрозділу в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


5. Інформація на запит надається безоплатно.


У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більше як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюються протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема не зазначено:

 

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування запитувача), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ:

 

Шаблон інформаційного запиту (завантажити - 48 Kb ) »